ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             แบบประเมินออนไลน์การให้บริการเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

02-12-2560   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
26-09-2560   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
11-08-2560   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
10-03-2560   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์นักศึกาาโครงการจัดการศึกษาสำหรับท้องถิ่น(กศ.บท.)ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
30-01-2560   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ